Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
NATURVÅRDTEK045
Nature Conservancy

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: BIO641 och BIO641. Valfri för: W4, W4ne. Kursansvarig: Eva Waldemarson, Eva.Waldemarson@ekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: 90 hp inom programmet inkluderande VVR111 och EXTA01. Prestationsbedömning: Examination sker skriftligt, i form av deltentamina under kursens gång samt tentamen vid kursens slut. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av tentamina och enskilda projekt. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. Övrigt: Deltagande i fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi.

Syfte
Det övergripande målet för kursen är att den studerande skall förstå samhällets, skogs- och jordbrukets påverkan på svensk natur samt hur dessa påverkar behovet och formerna för skydd av naturen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart, se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi