Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
LIMNOLOGITEK035
Limnology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: BIO607, BIO621, BIO607 och BIO621. Valfri för: W4, W4ve. Kursansvarig: Karin Rengefors, Karin.Rengefors@limnol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: 90 hp inom prgrammet inkluderande VVR111 och EXTA01. Prestationsbedömning: Examinationen sker skriftligt och muntligt dels i form av artkunskapstentamina under kursens gång, dels genom en sammanfattande skriftlig tentamen vid kursens slut. Projektarbetena redovisas muntligt och skriftligt. För godkänt på hela kursen krävs godkända tentamina, godkänd projektrapport samt aktivt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen, varvid den skriftliga sluttentamen viktas med 80% och projektarbetet med 20%. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. Övrigt: Deltagande i laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi.

Syfte
Syftet är att efter avslutad kurs ha förvärvat grundläggande kunskaper om struktur och funktion hos limniska ekosystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två delmoment. Under kursens första hälft presenteras aktuella teorier och modeller avseende vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, de olika organismgruppernas artsammansättning, omsättning av näringsämnen och andra lösta och partikulära ämnen samt relationer inom och mellan organismpopulationer. Stor vikt läggs vid förståelsen av nyare rön om de akvatiska ekosystemens funktion. Effekter av människans inverkan på sjöar och vattendrag, t ex eutrofiering, försurning och effekter av den pågående klimatförändringen, diskuteras. Exempel på återställning av skadade ekosystem presenteras.

Under kursens andra del genomförs exkursioner till olika typsjöar och åar i södra Sverige, varvid sambanden belyses mellan å ena sidan klimat och avrinningsområde, å andra sidan sjötyp (näringsrik, näringsfattig, humös) inkluderande vattnets fysikaliska och kemiska parametrar och organismsamhällen. Prov för analys av makrofyter, bakterier, växt- och djurplankton, bottenfauna, fisk, samt vattenkemi insamlas. Det praktiska arbetet sker i projektgrupper. Genom växling av arbetsuppgifter erhåller studenterna erfarenheter av de viktigaste fält- och laboratoriemetoderna.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart, se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi