Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TURBULENT FÖRBRÄNNINGMVK135
Turbulent Combustion

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: F4, F4fs, M4, M4fs. Kursansvarig: Professor Xue-Song Bai, Xue-Song.Bai@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV021/MMV211 Strömningslära. Förutsatta förkunskaper: MMV050 Termodynamik och strömningslära, MVK140 Turbulens - teori och modellering. Prestationsbedömning: Examination sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska inlämningsuppgifterna och laborationerna redovisas skriftligt i grupp. Projektuppgift redovisas både skriftligt i form av en rapport och muntligt vid ett seminarium, där alla gruppmedlemmar skall deltaga aktivt. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För att få godkänt på denna kurs måste alla obligatoriska moment dvs. hemuppgifter, laboratorioner samt en skriftlig tentamen vara godkända. Betyg sätts baserat på skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.fm.vok.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten god förståelse för den turbulenta förbränning som sker i typiska brännkammare; att ge studenten grundläggande kännedom om strukturen i reaktionszonen i turbulenta flammor och hur turbulens och reaktioner interagerar; att ge studenten förmågan att analysera och modellera förbränningsförlopp i industriella tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen börjar med att gå igenom grundläggande begrepp och ge kunskap i bl.a. termokemi, kemisk kinetik, transportprocesser och ekvationer för reagerande strömning och turbulens. Därefter studeras först laminära förblandade och icke-förblandade flammor, detta följs av teori av turbulenta flammor och modellering av turbulent förbränning, och olika modeller som finns samt hur turbulens och förbränning påverkar varandra. Kursens sista moment handlar om tillämpning av turbulent förbränningsteori och modellering på de typiska turbulenta förbränningsprocesser som återfinns i t.ex. gasturbiner, kolvmotorer och pannor.

Litteratur
S.R. Turns: An introduction to combustion, McGraw-Hill 2000.