Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROJEKT – ENERGIHUSHÅLLNINGMVK120
Project – Energy Economics and Planning

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: M4, M4en, W4ea. Kursansvarig: Professor Lennart Thörnqvist, Lennart.Thörnqvist@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förutsatta förkunskaper: MVK061 Energianvändning, MVK071 Energiförsörjning, MVK080 Energigasteknik, MMV050 Termodynamik och strömningslära, MMV031 Värmeöverföring och MVK170 Tillämpad termodynamik. Prestationsbedömning: Den obligatoriska uppsatsen redovisas skriftligt och diskuteras i seminarier där alla kursdeltagare förväntas deltaga aktivt men där annan elev ålagts formell roll som opponent. I ett av lärar- och elevrepresentanter sammansatt betygskollegium avges förslag till betyg på framlagd uppsats, uppsatsens försvar samt genomförd opposition (tre betyg i intervallet 2(0,5)6) vilka fastställes av examinator. Enskild muntlig tentamen inför examinator är obligatorisk. Övrigt: Kursen är baserad på föreläsningar, övningar i informationssökning, rapportstudier och –analyser, uppsatsskrivning i grupp (under handledning), oppositionsteknik och uppsatsseminarier. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att inom ett för varje läsår valt tema ge fördjupade kunskaper och tillämpningsfärdigheter dokumenterade genom ett självständigt genomfört projektarbete inom temat

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar kunskaper rörande projektarbete inom det valda kurstemat, specifik kunskapsinhämtning inom temat samt tekniker för skriftlig och muntlig resultatpresentation, försvar av egen rapport samt kritik av annans projektarbete.

Litteratur
Kurslitteraturen anvisas av kursledningen beroende på valt tema.