Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROJEKT - ENERGITEKNIKMVK115
Project - Energy Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Bengt Sundén, Bengt.Sunden@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: Minst en fördjupningskurs inom energiteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport. Muntlig redovisning. Övrigt: Kursen bedrivs i form av projekt med konsultationer och handledning. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge eleverna kunskap om att formulera, genomföra och rapportera ett projekt inom energitekniken. Eleverna skall få färdighet i att tillämpa kunskap från tidigare kurser inom energitekniken på ett energitekniskt problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En praktisk/experimentell eller teoretisk/numerisk/analytisk studie inom ett område studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Kursen kan vara en förstudie till ett examensarbete eller en fördjupning inom ett valt område relaterat till en reguljär kurs eller examensarbete.

Litteratur
Utväljs specifikt för varje projekt i samråd med handledare och examinator.