Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ENERGIANVÄNDNINGMVK061
Energy Utilisation

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: E4, E4em, M4, M4en, W4, W4ea. Kursansvarig: Professor Lennart Thörnqvist, Lennart.Thornqvist@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förutsatta förkunskaper: FMS035 Statistik, MMV050 Termodynamik och strömningslära, MIO012 Industriell ekonomi och MVK340 Energi och miljö. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. Den obligatoriska rapporten redovisas muntligt och skriftligt i grupp, liksom erfarenheterna från det obligatoriska industriella studiebesöket. Redovisningarna sker i seminarier där alla kursdeltagare förväntas deltaga aktivt. Deltagande i ett obligatoriskt energipolitiskt rollspel ingår, liksom fyra obligatoriska duggor på kurslitteraturen. Godkända övningsmoment ger betyget tre. För högre betyg erfordras individuell muntlig tentamen. Övrigt: Kursen är baserad på föreläsningar, rapportskrivning i grupp, industriellt studiebesök i grupp, ett energipolitiskt rollspel samt duggor på den obligatoriska kurslitteraturen med efterföljande kamraträttning och genomgång. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper om energianvändningen i olika samhällssektorer, dess nivå, struktur, utveckling och påverkansfaktorer samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter rörande metoder och instrument för energianvändningsanalyser och –prognoser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar kunskaper rörande energianvändningen i olika samhällssektorer och dess karakteristika m.a.p. nivå, energibärare, kvalitetskrav, varaktighet, sammanlagring, substitutionsmöjligheter, priskänslighet, effekt/energi-förhållanden mm. Energiprognoser och energiprognosmetoder för olika samhällssektorer och konsumentgrupper behandlas särskilt liksom metoder för praktisk energianvändnings- och energibehovsanalys.

Litteratur
Kurslitteraturen uppdateras löpande och kan i sina huvuddelar fritt laddas ned från kursens hemsida.