Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SIMULERING AV FÖRPACKNINGS- OCH LOGISTIKSYSTEMMTTN10
Simulation of Packaging and Logistics Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT225. Valfri för: I4lp, M4, M4lp. Kursansvarig: Bitr. universitetslektor Daniel Hellström, Förpackningslogistik. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske enskilt eller i grupp. Under kursens gång skall ett simuleringsprojekt redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Kursen ger en kunskap om analys av komplexa system med simuleringsmodeller, särskilt förpackningssystem. Syftet med kursen är att ge studenten kunskap i att identifiera simuleringsproblem och att utveckla och bygga simuleringsmodeller samt validera och statistiskt analysera dessa.

This course gives the student an understanding of how they can analyse complex systems, especially packaging systems, with simulation models. The aim of the course is to give the student the knowledge of identifying simulation problems and how to develop, run experiment, do statistical analyses and validate simulation models.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Modellering av förpackningssystem ger grundläggande kunskap om förpackningssystem, diskret simulering och hur simulering kan användas för att analysera förpackningssystem. Dessutom behandlas simuleringsmetodikens olika grundaktiviteter då analys av ett förpackningssystem är i fokus. I kursen används kommersiella mjukvaror såsom AutoMod som analysverktyg i projekt och övningar. Föreläsningar, individuella övningar och gästföreläsningar samt studiebesök på företag utgör moment i kursens lärandeprocess.

Litteratur
Banks, J: Getting started with Auto Mod. Autosimulation 2004.
Böcker, avhandlingar och vetenskapliga skrifter inom området förpackningslogistik och simulering.