Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FÖRPACKNINGSTEKNIK OCH UTVECKLINGMTTF15
Packaging Technology and Development

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: B4, I3lp, I3pu, K4, M4, M4lp, M4pu. Kursansvarig: Annika Olsson, Förpackningslogistik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande förståelse för förpackningsutveckling och förpackningssystem och dess betydelse i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar och studiebesök med föreläsare från institutionen och från industrin. Föreläsningarna behandlar utveckling av förpackningssystem för olika applikationer, men också olika förpackningsmaterial, trycktekniker, marknadsaspekter och miljöaspekter på förpackningar. Större delen av kursen utgörs av projektarbete, där studenterna skall utvärdera och föreslå ett förpackningssystem för en konsumentprodukt.

Litteratur
Jönson, G. och Johnsson, M. : Packaging Technology for the Logistician, 3rd edition LTH, 2004.
Pocket book of Packaging, Packforsk, Stockholm, 2001
Övrigt material delas ut under kursens gång eller publiceras på Luvit.