Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MATERIALHANTERINGMTTF10
Materials Handling

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT091, MTT021 och MTT091. Valfri för: I3lp. Kursansvarig: Universitetslektor Andreas Norrman, andreas.norrman@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105/MTTF01 Logistik. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkänt projektarbete. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen får ej kombineras med MTT091 Materialhantering. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen Materialhantering skall ge såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om företagsintern materialhantering avseende olika typer av system och utrustning för förflyttning, hantering och lagring av material. Vidare skall kursen ge grundläggande färdighet i att metodiskt analysera materialflöden och materialhanteringsbehov, utforma och dimensionera materialhanteringssystem, samt förstå och redogöra för grunderna för att kunna genomföra en lokalplanläggning, så att dessa färdigheter kan användas i ett industriellt sammanhang. Kursen syftar också till att ge grundläggande kunskaper i köteori och simulering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För materialhanteringsavsnittet innebär detta att:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För materialhanteringsavsnittet innebär detta att kunna:

Studenten förväntas också

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Materialhanteringsfunktioner i företagen, tekniker för att analysera ett materialflöde, grundläggande logistik och materialhanteringsbegrepp, dimensionering av materialhanteringssystem och lager, partiformningsmetoder och säkerhetslager, utvärdering av materialhanteringsutrustning, Köpa eller hyra utrustning, produktionslayout och strukturers påverkan på materialflöde, organisationsstrukturers påverkan på materialflödet, studiebesök och studium av materialhanteringssystem i praktiken, insyn i olika befattningar som arbetar med materialhanteringsfrågor.

Litteratur
Elvander, M. & Lundin, J: Kompendium i materialhantering. Teknisk Logistik. 2008.
Elvander, M. & Lundin, J: Övningshäfte i materialhantering, Teknisk Logistik. 2008. (nedladdas)

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Materialhantering.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0208. Benämning: Projektuppgift.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbetet går ut på att lösa ett fingerat företags materialhanteringsproblem och utförs i grupp (3-4 studenter). En skriftlig PM skall redovisas.