Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INTERNATIONELLT PROJEKT – EXPORTTEKNIKMTT070
International Project – Exportation

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4lp, M4. Kursansvarig: Docent Everth Larsson, everth.larsson@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105/MTTF01 Logistik och MTT045 Internationell distributionsteknik. Prestationsbedömning: Studentaktiviteter i samband med examination av kurslitteraturen samt projektarbetets innehåll och genomförande utgör underlag för slutbetyg. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att ge studenten förståelse för och färdigheter i internationellt projektarbete från identifiering av problem till utveckling av lösningsförslag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Företagskulturer i olika länder och världsdelar. Internationell handel. Utbyte och risker i samband med export. Logistik och globalisering. Former för tillträde till exportmarknader. Särskilda regler för EU och andra marknader. Samarbetsformer och exportstrategier.

Litteratur
Branch, A: Export Practice and Management, 4th edition. Thomson Learning, 2000. ISBN 1-86152-473-0. Kapitel 1,2,6,17 och 18 ingår medan kapitel 19 läses kursivt
Mole, J: Mind your Manners. Managing business cultures in the new global Europe, 3rd edition. Nicholas Brealey Publ., 2003. ISBN 1-85788-314-4.
Wallén, G: Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur 1996.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Internationellt projekt - exportteknik.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av rapport.

Kod: 0205. Benämning: Teoridel.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Tre böcker tenteras var för sig, gruppvis och kombinerat skriftligt och muntligt.