Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KONSTRUKTIONSTEKNIKMMK095
Engineering Design Techniques

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4pu, M3, M4me, M4pu. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förutsatta förkunskaper: MMK040 Utvecklingsmetodik eller motsvarande. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter – en i förbandskonstruktion och två i konstruktiv utformning. Vardera inlämningsuppgiften innehåller en basuppgift (för godkänt resultat – 3), samt två deluppgifter för den som önskar högre betyg (4 eller 5). Endast basuppgiften får kompletteras vid underkänt resultat. Slutbetyget erhålles som heltalsdelen av medelvärdet av poängresultaten från de tre inlämningsuppgifterna. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge insikter i några för konstruktören väsentliga teknikområden såsom förbandskonstruktion och konstruktiv utformning. Inom respektive teknikområde behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar teknikområdena:

Litteratur
Burman, Å.:Skruvförband, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2004.
Sundström, J., Bjärnemo, R. och Andersson, P.E.; Konstruktiv utformning - Del 1: Syntes, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2004.
Bjärnemo, R. och Andersson, P.E.: Konstruktiv utformning - Del 2: Analys, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2004.
Olsson, C., Konstruktionshandbok för svetsade produkter, utgåva 3, Industrilitteratur, Stockholm, 2005.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Inlämningsuppgift 1 - Förbandskonstruktion.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell inlämningsuppgift. Resultatet ska redovisas i en skriftlig rapport, som bedöms utifrån aktuell kriterielista. Kriterielista utdelas i anslutning till introduktionen av uppgiften. Delmomentet omfattar: Denna inlämningsuppgift avser framtagning och analys av ett förband. Aktuella förbandstyper är skruv- och/eller svetsförband.

Kod: 0207. Benämning: Inlämningsuppgift 2 - Konstruktiv utformning (syntes).
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell inlämningsuppgift. Resultatet ska redovisas i en skriftlig rapport, som bedöms utifrån aktuell kriterielista. Kriterielista utdelas i anslutning till introduktionen av uppgiften. Delmomentet omfattar: Denna inlämningsuppgift avser framtagning och analys av uppbyggnadssätt/utformning av en principlösning. Aktuella lösningsalternativ utgår ifrån gjutet och/eller svetsat utförande.

Kod: 0307. Benämning: Inlämningsuppgift 3 - Konstruktiv utformning (delsystem).
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Denna inlämningsuppgift löses i grupp. Resultatet redovisas i en skriftlig rapport, som bedöms utifrån aktuell kriterielista, vilken utdelas i anslutning till introduktionen av uppgiften. Vidare skall framtaget resultat muntligen redovisas vid ett seminarium. Alla gruppmedlemmarna erhåller det för gruppen erhållna resultatet. Delmomentet omfattar: Konstruktiv utformning av ett mindre delsystem i en principkonstruktion. Arbetet kan även innehålla behovet av att fastlägga uppbyggnadssätt (produktarkitektur). Vidare skall hela konstruktionslösningen analyseras och dokumenteras.