Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROJEKT I INDUSTRIELL EKONOMI, FORTSÄTTNINGSKURSMIOF05
Project in Managerial Economics, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: I2. Valfri för: E4, E4pe. Kursansvarig: Ingela Elofsson, ingela.elofsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIOA01/MIO012 Industriell ekonomi, AK. Då projektkursen läses parallellt och är integrerad med MIO040 Industriell ekonomi, FK krävs att teknologen är kursregistrerad på MIO040 aktuell läsperiod då projektkursen ges. Prestationsbedömning: För godkänd projektuppgift krävs närvaro vid två laborationstillfällen, samt att två förberedelseuppgifter är godkända. Förberedelseuppgifterna (två) redovisas skriftligen och muntligen i samband med laborationerna. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm.

Syfte
Projektkursen skall utveckla en helhetssyn på företagandet. Studenten skall tillämpa företagsekonomiska beslutsmodeller i verklighetsnära företagssituationer och förstå hur en rad strategiska och ekonomiska samband är kopplade till varandra i praktiken. Studenten skall även utveckla en insikt, respekt och förståelse för att samarbete mellan marknads-, produktutvecklings- och produktionsavdelningar är nödvändigt för att utveckla hållbara och framgångsrika företag på såväl kort som lång sikt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Affärsidé och strategisk planering. Ekonomisk planering, löpande redovisning, årsbokslut och nyckeltalsanalys. Produkt- och investeringskalkyler samt känslighetsanalyser. Rörelsekapitalsbehovsberäkning och finansiell planering. Produktutvecklingsprinciper, produktionsteknik och produktionssystem. Material- och produktionsplanering. Marknadsetablering och marknadsföring.

Litteratur
Kompendium.