Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
RISKEKONOMIMIO120
Economic Models for Risk Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: RH4rh. Kursansvarig: Bengt Horndahl, bengt.horndahl@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: VBR180 Riskanalysmetoder, FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK. Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen krävs dels godkänd skriftlig enskild tentamen vid kursens slut (4,5p), dels godkänd enskild laboration med följdfrågor som ska redovisas skriftligt (1,5p) och en godkänd inlämningsuppgift som utförs i grupp och redovisas både skriftligt och muntligt (1,5p). Tentamen kommer att bestå av både teorifrågor och problemlösning och betygsätts. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Syfte
Kursens syfte är att bygga vidare och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser inom området ekonomisk teori och dess tillämpningar samt att skapa förutsättningar för att kunna hantera ekonomiska modeller i samband med risk och osäkerhet. Kursen ska förmedla en insikt om investeringsbedömningens karaktär och de olika kalkylernas roll och syfte.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Det ekonomiska styrsystemet som är centralt i denna kurs är investeringsstyrning. Avsikten är att ge bättre verktyg åt beslutsfattare och politiker som arbetar med både materiella och immateriella investeringar samt arbetar för ett säkrare samhälle.

Inledningsvis återknyter vi till grundkursen i industriell ekonomi. De grundläggande begreppen är naturligtvis centrala. I grundkursen beskrevs investeringsbedömning ur ett företagsekonomiskt perspektiv och denna kurs inleds med att repetera och fördjupa detta område. Grundat på företagets strategi, mål och prognoser över efterfrågan måste företaget överväga olika förändringar i resursstrukturen. Avsnittet behandlar investeringarnas roll i företaget och användning av ekonomiska analyser för olika typer av investeringar. De traditionella kalkylmetoderna tillämpas på mera komplexa problem och analyserna utökas med bl.a. fördjupad analys av prisförändringar, finansiering samt osäkerhet och risk.

I kursens andra huvudområde vidgas perspektivet och begreppet investeringar behandlas ur samhällssynvinkel. Kursen belyser både mer långsiktiga (strategiska) beslut och mer kortsiktiga. Gemensamt för alla beslut är att beslutsunderlag behövs samt att osäkerheten och riskmomenten ofta är väsentliga för analysen. Riskhanteringsprocessen beskrivs utgående från följande indelning: riskanalys, riskvärdering samt val av riskhanteringsåtgärder. Här ingår bland annat hur man beräknar sannolikheterna och de tre centrala sätten för risktransferering introduceras (diversifiering, hedging och försäkring).

Litteratur
Nilsson, S-Å & Persson, I: Investeringsbedömning, Liber-Hermods, 2001 (IB).
Mattsson, B,: Riskhantering vid skydd mot olyckor - problemlösning och beslutsfattande, Räddningsverket, Karlstad, 2000 (M). Boken finns utlagd som fil i Luvit och kan även beställas från Räddningsverket.
Doherty, N.: Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk, McGraw-Hill Professional Publishing, 2000 (D). Kapitel 1 – 3.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Riskekonomi.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig enskild tentamen vid kursens slut. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar och består av både teorifrågor och problemlösning.

Kod: 0207. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd enskild laboration med följdfrågor som skall redovisas skriftligt. Delmomentet omfattar: Laboration som behandlar investeringsbedömning med följdfrågor vilka ska redovisas skriftligt.

Kod: 0307. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift som utförs i grupp och redovisas både skriftligt och muntligt. Delmomentet omfattar: En inlämningsuppgift som görs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt.