Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PRODUKTIONSLEDNINGMIO051
Production Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E4, E4pe, I4ai, I4ip, I4lp, I4pr, M4, M4lp, M4pr, INEK4. Kursansvarig: Håkan Nordahl, Hakan.Nordahl@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: Minst 3 poäng Industriell ekonomi, MIO030 Material- och produktionsstyrning samt MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Två inlämningsuppgifter som löses i grupp om 4 teknologer ingår i kursen. Dessa redovisas enligt separat schema och ger max 4 bonuspoäng på tentamen. I kursen ingår också 5 lektionspraktikfall och det är obligatorisk närvaro vid minst 4 tillfällen. I kursen ingår också två obligatoriska gästföreläsningar. Ev frånvaro ger avdrag på bonuspoängen (-0,5 p/tim) Ordinarie tentamen är skriftlig och omfattar 60 poäng. Poängsumman för godkänd tentamen är 30 poäng. För överbetyg adderas sedan bonuspoäng från praktikfallsövningar (gäller endast vid första ordinarie tentamen) varefter följande poänggränser gäller för överbetyg: betyg 4 -40 poäng och betyg 5 - 50 poäng. För att äga rätt att tentera skall inlämningsuppgifter vara godkända. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Syfte
Syftet med den avslutande kursen Produktionsledning är att komplettera och integrera de tidigare kurserna Industriell ekonomi, Företagsorganisation samt Material- och produktionsstyrning, som tillsammans avsåg att ge en bred kunskapsbas om problem, tekniker och metoder med tillämpningar, speciellt inom varuproducerande företag.

Produktionsledningskursen är inriktad mot studiet av producerande system ur produktionsekonomisk synvinkel med särskild tyngdpunkt på produktionssystemets och infrastrukturens strategiska roll i det tillverkande företaget. Kursens syfte är således att fördjupa elevernas förståelse för produktionens roll i företag och stärka deras förmåga till relevanta analyser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För Produktionsstrategiavsnittet innebär detta:

För Lean Production och Agile Supply Chain avsnitten innebär detta:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna:

Teknologen förväntas också muntligen och skriftligen kunns analysera och utvärdera olika produktionsstrategiska frågeställningar och argumentera för sina lösningsförslag. Den tänkta målgruppen är företagets ledning.

Innehåll
Ett företags framgång bestäms i hög grad av hur produktionssystemets förmåga samverkar med den valda marknadsstrategin. Inom kursen studeras produktionsstrategiska modeller som förklarar hur företagets produktionssystem samverkar med marknadsstrategin för att uppnå företagets mål. Dessutom studeras produktionskoncept som Lean-production och Agile Supply Chain inom kursen.

Inledningsvis ger kursen en översikt över Terry Hills produktionsstrategiska modell, som tjänar som konceptuell bas i kursen. I samband med detta fokuseras på begreppen ordervinnande och kvalificerande kriteria som ett sätt att beskriva marknadens krav på företag.

Kursen fördjupar sig därefter i val av produktionsprocesser. Inom ramen för detta studeras olika generiska produktionsprocessers egenskaper och karakteristika för att ge en förståelse för vilka begränsningar och möjligheter som olika produktionsprocesser ger ett företag i fråga om marknadsrelaterade kriterier.

Företagets infrastruktur i form av t.ex. belöningssystem, MPS-system, affärssystem diskuteras, därefter djupare utifrån ett produktionsstrategiskt perspektiv och hur dessa kan förstärka/förhindra ett företags väg mot att uppnå målen.

Metoder för produktprofilering och andra analysverktyg studeras också med syfte att stärka elevernas analytiska förmåga inom området. Undervisningen i ovanstående avsnitt är baserat på föreläsningar. Kopplat till de olika avsnitten genomförs också fem olika lektionspraktikfall där kursens olika teoridelar illustreras med fall från verkliga företag. Eleverna skall här på egen hand tillämpa modellkunskaperna i kursen.

För att ytterligare förstärka elevernas förmåga till självständig analys utifrån den givna teoriramen ingår två större praktikfall som löses i grupp och redovisas dels genom en skriftlig rapport och dels muntligt. Dessa praktikfall är betygssatta.

Förutom ovanstående teori belyses också de produktionsstrategiska koncepten Lean Production och Agile Supply Chain utifrån den i kursen ingående teoribasen. Syftet är att eleverna skall förstå tillämpbarhet och principer för dessa koncept.

Aktuell forskning inom området produktionsstrategi belyses också på ett sådant sätt att eleverna vid behov ytterligare kan fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet.

Inom kursen ingår också två gästföreläsningar med föreläsare från industrin som redovisar praktiska tillämpningar inom kursens avsnitt utifrån sina företag.

Undervisningen är till sin form av integrativ karaktär där mycket av de tidigare kursernas modellkunskap tillämpas i konkreta fall i ett produktionsstrategiskt kontext.

Litteratur
Hill, T. Operation Management, Palgrave, 2000.
”Kompendium i Produktionsledning”, avd för Produktionsekonomi, 2007.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Produktionsledning.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Ordinarie tentamen är skriftlig och omfattar 60 poäng. Poängsumman för godkänd tentamen är 30 poäng. För överbetyg adderas sedan bonuspoäng från praktikfallsövningar (gäller endast vid första ordinarie tentamen) varefter följande poänggränser gäller för överbetyg: betyg 4 -40 poäng och betyg 5 - 50 poäng. För att äga rätt att tentera skall inlämningsuppgifter vara godkända.

Kod: 0206. Benämning: Praktikfall.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriska moment godkända.