Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
AUTOMATION FÖR KOMPLEXA SYSTEMMIE090
Automation for Complex Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: E4, E4pe, E4ra, F4, I4, I3ip, I3pr, M4, M4pr, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Lindstedt, gunnar.lindstedt@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: MIE080 Automation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända simuleringsövningar (två skriftliga rapporter) och genomfört laborationsprojekt (praktisk demonstration, rapport). Hemsida: http://www.iea.lth.se/aks/.

Syfte
Syftet med kursen är att skapa förståelse för problemställningar som uppstår i stora och komplexa industriella automationssystem. Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskap om de verktyg och metoder som används för att realisera, analysera och utvärdera stora industriella automationssystem. Många av dagens industriella system innehåller ett mycket stort antal mätpunkter, regulatorer och ställdon. En stor processindustri kan ha mer än 200 000 mätpunkter. Detta kräver stora datorsystem som kan hantera stora informationsmängder. Hur kan man på ett systematiskt sätt kondensera informationen från ett stort antal delprocesser? Kursen beskriver detta och analyserar hur man kan strukturera dessa stora system. Kursen syftar alltså primärt till att koordinera många delsystem så att den ”industriella orkestern” kan dirigeras rätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

Innehåll
Komplexa system: Definition av begreppet komplexitet. Hur komplexitet uppträder i industriella system. En fördjupad beskrivning av komplexa system: processindustrin, kraftsystem, diskret tillverkningsindustri.

Beskrivning av stora system: Kontinuerliga processer. Diskreta produktionssystem och simulatorer.

Modellering av komplexa system: Representation av dynamik i stora system. Styva dynamiska system och glesa matriser. Differentialalgebraiska ekvationer. Modellbibliotek i simulatorer. Modelleringsverktyg och modelleringsspråk.

Processövervakning: Multivariabla metoder, estimering och regression.

Strukturer för industriella styrsystem: IEC 61131-3 standarden. Spegling av strukturer i verktyg för styrsystem. Informationsstrukturer och processdatabaser.

Hemuppgift: Simuleringsarbete om styva dynamiska system respektive processövervakning. Dessa redovisas i två rapporter.

Laborationsprojekt: Användning av ett kommersiellt system enligt IEC61131-3 standarden för strukturering och programmering för att lösa ett större styrproblem till en laborationsprocess. Primärt lärandemål för projektet är syntes av tidigare förvärvad kunskap (50%) kombinerat med teknisk fördjupning (20%), problemanalys (20%) och projektmetodik (10%).

Litteratur
Olsson G och Rosén C: Kompendium i "Industrial Automation – Application, Structures and Systems". IEA, LTH, Lunds universitet, 2005. (Samma bok som i MIE080 Automation).
4-5 tekniska och vetenskapliga artiklar som delas ut under kursen.