Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARBETSORGANISATION OCH LEDARSKAPMAMF15
Work Organization and Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM026. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Mikael Blomé, Mikael.Blome@design.lth.se och Fredrik Nilsson, Fredrik.Nilsson@plog.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: MIO022. Prestationsbedömning: Dugga, fördjupningsuppgift i form av skriftlig artikel och poster, muntlig redovisning och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga produktionssystem, dels vid utformning av nya. Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ledarskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Definiera och diskutera grundläggande begrepp som behandlar uppbyggnad, fördelning och samordning av arbete.

• Förklara arbetets och produktionssystemets utformning och dess samband med arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Utforma ett upplägg för framgångsrikt förbättringsarbete, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya produktionssystem.

• Visualisera och utförligt redogöra för ett arbetsorganisatoriskt delområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Föreslå och motivera förändringar av en befintlig arbetsorganisation med stöd av grundläggande begrepp och principer inom området arbetsorganisation.

Innehåll
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och medarbetarskap.

Visualiseringsmetoder. Analysmetoder. Förändringsstrategier. Arbetsorganisation för innovation. Utformning av arbetsorganisation.

Litteratur
Rendahl, Jan-Erik: Att förändra och leda morgondagens arbete.
Kompendium från institutionen, samt utdelat material.
Litteratur finns tillgängligt på kursens hemsida.