Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
VIRTUAL REALITY I TEORI OCH PRAKTIKMAM101
Virtual Reality in Theory and Practice

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C4, C4da, D4, D4bg. Kursansvarig: Joakim Eriksson, Joakim.Eriksson@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörsexamen. Prestationsbedömning: Hemtentamen. För slutbetyg krävs: godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt fullgjorda obligatoriska moment. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Studenten skall tillägna sig en översikt av området Virtual Reality, inte bara från en teknisk synvinkel, utan även utifrån det komplexa samspelet mellan människans perceptuella system och teknologin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Vid kursens slut, kommer deltagaren att kunna designa och utföra Virtual Realitybaserade projekt, inte bara från teknisk synpunkt, utan även med full förståelse för det komplexa samspelet mellan människans perceptuella system och teknologin.

Kursen kommer att bestå av tre huvudaktiviteter: föreläsningar, workshops, och projektarbete.

Projektet ska vara ett omfattande arbete och ska följa ett av tre teman:

Deltagarna förväntas att presentera sitt arbete med en affisch eller online-material, och ge en muntlig presentation om arbetet. Projektet kan göras enskilt, eller upp till 3 medlemmar.

Litteratur
The Handbook of Virtual Reality, Kay Stanney (ed), Lawrence Erlbaum Associates, ISBN: 0-8058-3270-X.
Artiklar på web-site.