Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARBETE – MÄNNISKA – TEKNIKMAM070
Working Environment

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM095, MAM203, MAMA01, MAM095, MAM203 och MAMA01. Obligatorisk för: I3. Kursansvarig: Professor Per Odenrick, Per.Odenrick@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Skriftlig deltentamen samt projektarbete i grupp. Slutbetyget bestäms av resultat från deltentamen och projektarbete. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig grundläggande arbetsvetenskapliga kunskaper samt utifrån ett ledningsperspektiv kunna bedöma hur arbetsmiljö och arbetsorganisation påverkar organisationen/företaget.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

1. Redogöra för ljud/buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker, belastningsergonomi med avseende på:

2. Redogöra för hur psykologiska och sociala aspekter påverkar arbetsmiljön.

3. Redogöra för hur människan och arbetet påverkas av faktorer i samverkan.

4. Redogöra för olika arbetsorganisatoriska modeller samt hur dessa styr och påverkar arbetsmiljön.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Bohgard, M, (red), Ericson, M, Karlsson, S, Lövsund, P, Odenrick, P: Arbete Människa Teknik. Prevent 2005.
Material som blir resultat av litteratursökning under PBL-övningarna.