Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MASSTRANSPORT I NATURLIGA OCH TEKNISKA SYSTEMKTE170
Mass Transfer Processes in Environmental Engineering

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Professor Per Warfvinge, per.warfvinge@chemeng.lth.se och Universitetslektor Mattias Alveteg, mattias.alveteg@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys, VVR120 Strömningslära, KFK060 Termodynamik med ytkemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, godkända laborationer, studiebesök samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www2.chemeng.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att studenterna skall få en djup och internaliserad förståelse av hur materialflöden kan karaktäriseras, systematiseras och kvantifieras, samt färdigheter i att utföra massbalansberäkningar i en mängd situationer och system. Kursen syftar även till att sammanfoga kunskaper och färdigheter från tidigare kurser i utbildningen till en fördjupning av studenternas tekniska problemlösningsförmåga. Gruppuppgifter och seminarier syftar till att utveckla studenternas kommunikativa förmåga och samarbetsförmåga på ett professionellt plan. Studiebesöken skall illustrera hur kursens teoretiska innehåll används av civilingenjörer i yrkeslivet och därigenom inspirera studenterna och ge underlag för kommande inriktningsval.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Metoder för att använda materialbalanser i integral och differentiell form för beräkning av materialflöden i tekniska och naturliga system. Samspelet mellan makroskopisk transport och kemisk reaktion, blandningsmodeller och karakterisering av icke-ideala system. Tillämpningar på transport i biofilmer och grundvattensystem.

Grunderna för molekylär och konvektiv masstransport. Modeller för fasjämvikter samt principer för val av och design för ett antal separationsprocesser. Design av nödvändig utrustning för värmeöverföring samt exempel på hur separationsprocesser appliceras i olika miljötekniska sammanhang.

Litteratur
Alveteg, M och Warfvinge, P: Kompendier i Masstransport för Eksosystemteknik (reviderad upplaga). Institutionen för Kemiteknik, LTH 2006.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Masstransport i naturliga och tekniska system.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationsredovisningar, inlämningsuppgifter samt seminarier. Delmomentet omfattar: Massbalanser, reaktorberäkningar, grundläggande masstransport och separationsprocesser.

Kod: 0203. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, studiebesök samt seminarier. Delmomentet omfattar: Tillämpningar av grundläggande teori på industriella anläggningar och på transport och omsättning av ämnen i miljön.