Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
POLYMERA MATERIAL, PROJEKTKPO021
Polymeric Materials, Project

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: K4m. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymat.lth.se, Polymerteknologi. Förkunskapskrav: KTE080 Polymerkemi eller KPO010 Polymerfysik. Förutsatta förkunskaper: KOO052 Material- och polymerteknologi eller KOO095 Funktionella Material. Kan ställas in: Vid mindre än 3 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Förtur kommer i första hand att ge till programstudenter och i andra hand görs urval på grundval av antalet uppnådda ECTS-poång. Prestationsbedömning: Alla förläsningar och laborationer är obligatoriska. En rapport skall lämnas in och en presentation kommer att hållas vid ett seminarium på slutet av kursen. Hemsida: http://www.polymat.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge fördjupad insikt och specialkunskaper som fordras för att delta i utvecklingarbete i internationellt verksamma polymeranvändande industrier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

aktivt medverka i diskussionen kring olika applikationsområden i samarbete med industriell föredragsgivare och handledare.

Innehåll
Kursen skall belysa hur materialets funktion i slutapplikationen beror av fysikaliska och kemiska egenskaper hos de använda polymererna, av bearbetningsprocessen och av produktens uppbyggnad. Kursen genomförs i samarbete med internationellt orienterade industriföretag i regionen. Inom kursen behandlas flera användningsområden hämtade från industrin till exempel: förpackningsmaterial, medicinsk användning av polymerer, kompositmaterial, bränsleceller, additiev, separationsmaterial. Föreläsningarna hålls av specialister från industrin.

Litteratur
Handböcker och annat material tillhandahålles inom avdelningen.