Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MIKROSKOPISK KARAKTÄRISERING AV MATERIALKOO065
Microscopic Characterization of Materials

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: N4nm. Valfri för: K4m, N4. Kursansvarig: Professor Reine Wallenberg, Reine.Wallenberg@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler eller KOO0101 Grundläggande kemi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd praktisk analysuppgift. Tentamensresultat ger slutbetyg. Hemsida: http://www.polymat.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Williams, D B och Carter, B C: Transmission electron microscopy - a textbook for materials science. Plenum Press (1996). ISBN: 0-306-45324-X.
Material utlagt på kursens hemsida.