Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MATERIALKEMIKOO045
Materials Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FFFN05. Obligatorisk för: K4m, N4nm. Valfri för: N4. Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi, KOO022 Oorganisk kemi, KOO052 Material- och Polymerkemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, vars resultat ger slutbetyg. Godkänd muntlig presentation av projektrapport. Godkänd projektrapport i form av hemsida på Internet. Hemsida: http://www.polymat.lth.se/.

Syfte
Kursen skall ge fördjupade kunskaper i fasta tillståndets strukturkemi och dess karakteriseringsmetoder, samt materialkemi inkluderande syntesmetoder. Kursen skall också ge fördjupande kunskaper i sambandet mellan atomstrukturen och materialets kemiska- och fysikaliska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar huvudområdena; atomstrukturer hos oorganiska material, metoder för strukturbestämning av kristallina material, syntes av kristaller, sambandet mellan atomstruktur och olika fysikaliska egenskaper. Kursen omfattar också beskrivning av defekter i kristallina material. Några viktiga oorganiska materials strukturer studeras med hjälp av grafisk modellering i tre dimensioner, samt eget bygge av modeller. Projektarbetet omfattar en presentation av material använda i ett materialområde eller produktområde. Som hjälpmedel i arbetet med projektarbetet användes en internationell oorganisk strukturdatabas och visualiseringsprogram. Projektarbetet redovisas i form av en skriftlig presentation, samt i form av ett föredrag för hela kursen.

Litteratur
Smart, L och Moore, E: Solid State Chemistry, An Introduction, 2nd or 3rd ed. CRC 2005. ISBN: 0-7487-7516-1.
Utdelat material.