Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
LÄKEMEDELSKEMIKOK085
Medicinal Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: B4l, K4l. Valfri för: N4, N4nbm. Kursansvarig: Lektor Ulf Nilsson, ulf.nilsson@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK012 Organisk kemi, allmän kurs. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs godkänd examination via tentamen. Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/MedChem/MedChem.html.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och bred förståelse för läkemedelskemi och farmakologiska principer ur det molekylärt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar inledningsvis allmänna farmakologiska principer och tar upp olika preparatgrupper, deras verkan, användningsområde samt kemiska struktur, men diskuterar även enskilda preparat. Fortsättningen av kursen behandlar viktiga moment inom läkemedelskemin, autonoma nervsystemets läkemedel, hormoner och deras användning som läkemedel, hjärtats läkemedel, läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen, bedövnings- och narkosmedel, smärtstillande medel, sömn- och lugnande medel, antibiotika, toxikologi samt cytostatika.

Samband mellan kemisk struktur och farmakologisk effekt diskuteras.

Litteratur
Graham L P: An introduction to Medicinal Chemistry, 3:e uppl. Oxford University Press 2005. ISBN 0-19-927500-9