Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
METABOLIC ENGINEERINGKMB040
Metabolic engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4mb, B4pt. Kursansvarig: Docent Marie Francoise Gorwa-Grauslund, Marie-Francoise.Gorwa@tmb.lth.se, Teknisk mikrobiologi. Förkunskapskrav: KBK041, KMB060. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig examination och skriftliga rapporter. En muntlig presentation baserad på en litteraturstudie ingår i bedömningen. Hemsida: http://www.tmb.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i framförallt genteknik, matematik och mikrobiologi introducera studenterna i metabol teknologi samt att ge studenterna insikt hur teknologin kan nyttjas av industrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Erhålla färdigheter att

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Skriva kritiska rapporter baserad på vetenskapliga artiklar samt kunna evaluera andra studenters prestationer.

Innehåll

Litteratur
Kompendium i metabol teknologi.