Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KVALITET OCH PRODUKTSÄKERHETKMB031
Quality and Product Safety

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: B4, B4l, K4l, MBIO2, MLIV2. Kursansvarig: Professor Bärbel Hahn-Hägerdal, Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se, Teknisk mikrobiologi. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig examination och skriftliga rapport. Hemsida: http://www.tmb.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att introducera studenterna i kvalitetssäkring, HACCP, cGMP, ISO 9000 samt ISO 22000.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kompendium.