Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MEJERIPROCESSERKLT065
Dairy Processing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: B5lm. Kursansvarig: Marie Paulsson, Marie.Paulsson@food.lth.se, Livsmedelsteknik. Förutsatta förkunskaper: KBK011, Biokemi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Kursen samordnas med uppdragsutbildning. Kursen läses komprimerat. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge vetenskaplig bakgrund till och fundamental kunskap om traditionella och nyare teknologiska processer inom mejeriindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Walstra, P; Wouters, J.T.M. and Geurts, T.J. Dairy Science and Technology. CRC, Taylor and Francis, 2nd edition, 2006. ISBN 0824727630
Dairy processing handbook, Tetra Pak, ISBN 9163134276
Kompendier