Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
LIVSMEDELSKEMI FÖR PRODUKTFORMULERINGKLG060
Food Chemistry for Product Formulation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Kerstin Skog, Kerstin.Skog@appliednutrition.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: KOK012 Organisk kemi , KBK011 Biokemi. Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en beskrivning av livsmedelskomponenternas kemi och interaktioner och hur dessa bestämmer livsmedlens egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen skall ge kunskaper om kemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos protein, fett och kolhydrater i livsmedel samt om vattnets roll för livsmedels egenskaper.

Litteratur
Coultate, T.P Food – The chemistry of its components. Fourth edition 2002, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, ISBN: 0-85404-615-1