Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BIOTEKNIKKKKA05
Biotechnology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KKK065, KKK070 och KKKA01. Obligatorisk för: B1. Kursansvarig: Olle Holst, olle.holst@biotek.lu.se och Ingegerd Sjöholm, ingegerd.sjoholm@food.lth.se, Bioteknik. Prestationsbedömning: Tentamina. Skriftliga rapporter. Muntliga presentioner. Obligatorisk brandövning. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.biotek.lu.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Sandkvist, Carin, Att skriv tekniska och vetenskapliga rapporter, anvisningar för Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet, 2001.
Naoum, Aida, Fûhrer, Claus, Introduction to Chemical Engineering and Biological Technology Computational Methods, 2003.
Eventuellt tillkommer kompendium.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Bioteknik - projekt.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation. Delmomentet omfattar: En bioteknisk process studeras med avseende på råvaror, reaktioner och produkt. Övrigt: Delmomentet fokuseras på projektarbeten, kommunikationsteknik, informationssökning, och datoranvändning. Studiebesök. Brandskyddsutbildning.

Kod: 0208. Benämning: Bioteknik - mass- och energibalanser.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Konceptet mass- och enrgibalanser introduceras utifrån biotekniska exempel.

Kod: 0308. Benämning: Bioteknik - beräkningsteknik.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Tentamen. Delmomentet omfattar: Metoder och verktyg (Matlab) för tekniska beräkningar.