Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SEPARATIONSPROCESSERKETF10
Separation Processes, Basic Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KAT030 och KAT031. Obligatorisk för: B2, K2. Kursansvarig: Professor Guido Zacchi, guido.zacchi@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, fyra projektuppgifter som redovisas i tekniska PM samt genom obligatoriskt deltagande i två laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kat031/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för olika metoder för separation av lösningar samt tillämpa dessa för val och design av industriella separationsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar olika metoder för separation av olika ämnen i gaser, vätskor eller fasta material.

Följande frågeställningar tas upp i kursen:

För att ge kursdeltagarna möjlighet att omsätta sina nyvunna kunskaper på processer i kemisk och bioteknisk industri genomförs fyra projektuppgifter omfattande olika separationsproblem. Projektuppgift 1 redovisas skriftligt och muntligt och de övriga skriftligt.

Tre laborationer genomförs. Laborationerna (två stationslaborationer och en demonstrationslaboration) fokuserar på separationsutrustningars utformning och handhavande och är kopplade till beräkningar av processernas prestanda.

Det läggs en tonvikt på ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till problemlösning, vilket är centralt för den praktiserande ingenjören.

Litteratur
McCabe-Smith and Harriot: Unit operations of chemical engineering. McGraw Hill 2001. ISBN: 0-07-124710-6.
Exempelsamling. Laborationsanvisningar. Kompendium: Val av separationsmetod.
Mörtstedt: Data och Diagram. Liber 1999. ISBN: 91-47-00805-9.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Lab/projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs aktivt deltagande samt godkända laborationer och projektuppgifter. Delmomentet omfattar: Två laborationer på filtrering/membranseparation och adsorption/kromatografi samt fyra projektuppgifter inom val av separationsmetod, indunstning, adsorption/kromatografi samt torkning.

Kod: 0209. Benämning: Separationsprocesser.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.