Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TEKNISK BIOLOGIKBKA05
Technical Biology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: K2. Kursansvarig: Universitetslektor Mats-Olle Månsson, mats-olle.mansson@tbiokem.lth.se, och Professor Peter Rådström, Tillämpad biokemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationsrapporter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/homepage/kursen/education.html.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i biokemi och mikrobiologi samt en orientering om den moderna bioteknikens möjligheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Prescott, L.M., Harley, J.P. and Klein, D.A., Microbiology, Seventh Edition, McGraw-Hill, ISBN 978-0-07-110231-5.
Kompendium i Biokemi
Laborationskompendium

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Teknisk biologi, teori.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Cellens uppbyggnad. Sterilteknik samt odling av celler. Generna och deras uttryck i form av proteiner. Proteiner (struktur, funktion, upprening och karakterisering). Enzymer (struktur och funktion). Grundläggande metabolism. Enzymers tekniska användning. Den moderna genteknikens möjligheter. Industriell mikrobiologi.

Kod: 0208. Benämning: Teknisk biologi, laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända labrapporter. Delmomentet omfattar: Användning av ett antal vanliga biokemiska och mikrobiologiska laborationstekniker.