Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
CELLBIOLOGIKBK070
Cell biology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KBK020 och KBK020. Alternativobligatorisk för: B3. Valfri för: B4mb. Kursansvarig: Professor Leif Bülow, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se, Tillämpad biokemi. Förkunskapskrav: KBK011. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport av en individuell litteraturuppgift samt skriftlig tentamen. Godkänd laborationsrapport krävs. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge god kännedom om de basala molekylära mekanismerna i en levande cell.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Cellens molekylära genetik. Cellkärnan och kromatinets organisation. Genstruktur, exoner och introner. Genomets evolution. Informationsflödet i cellen. DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. RNA och dess funktioner, translation och översättning till protein. Proteinsortering och sekretion. Celldelning, mitos, reglering av cellcykeln och meios. Funktionell genomik. Molekylär fysiologi. Odling av högre eukaryota celler.

Litteratur
Berg, J.M. and Tymoczko, J.L., Stryer, L.: Biochemistry, W.H. Freeman & Co, San Francisco 2007. ISBN: 0-7167-8724-5
Laborationskompendium

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Cellbiologi, teori.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport av en individuell litteraturuppgift samt skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Cellens molekylära genetik. Cellkärnan och kromatinets organisation. Genstruktur, exoner och introner. Genomets evolution. Informationsflödet i cellen. DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. RNA och dess funktioner, translation och översättning till protein. Proteinsortering och sekretion. Celldelning, mitos, reglering av cellcykeln och meios. Funktionell genomik. Molekylär fysiologi. Odling av högre eukaryota celler.

Kod: 0205. Benämning: Cellbiologi, laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Upprening av eukaryot DNA.