Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SEPARATIONSPROCESSER, FORTSÄTTNINGSKURSKAT051
Separation Processes, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: K4p, W4, W4p. Kursansvarig: Professor Stig Stenström, Stig.Stenstrom@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KAT031 Kemisk apparatteknik, separationsprocesser, eller KTE170 Masstransport i naturliga och tekniska system. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut samt genom skriftlig och muntlig redovisning av ett antal beräkningsuppgifter och industrilaborationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kat051/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten ingenjörsmässiga verktyg för att kunna designa industriella separationsprocesser för produktion av kemiska, biologiska och tekniska produkter med hänsyn till produktivitet, produktkvalitet och energieffektivitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

erhålla fördjupad kunskap inom transportprocesser och fasjämvikter och hur detta påverkar designen av olika separationsprocesser samt hur dessa optimalt skall integreras med andra komponenter i en industriell process.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är uppbyggd kring ett antal tema som vart och ett innehåller olika moment som föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och beräkningsuppgifter/datorlaborationer. I kursen ingår ett antal obligatoriska industrilaborationer.

Fördjupning sker inom området transportprocesser och analogin mellan impuls-, värme- och massöverföring samt inom området fastjämvikter. Dessa grundläggande kunskaper används för att dimensionera separationsprocesser som absorption, destillation, indunstning och torkning. Vid två industrilaborationer i t.ex. indunstning och/eller torkning görs de studerande förtrogna med industriell problematik och ingenjörsmässiga metoder. Särskild hänsyn tas till miljöproblematiken för de olika separationsprocesserna.

Litteratur
Stenström, S: Transportprocesser. Inst. för Kemiteknik 2004.
Zacchi, G: Fasjämvikter för kemitekniker. Inst. för Kemiteknik 2002.
Stenström, S: Indunstning, Principer och teknik. Inst. för Kemiteknik, 2005
Stenström, S: Systemet luft-vatten. Inst. för Kemiteknik 2004.
Stenström, S: Torkning. Inst. för Kemiteknik. Inst. för Kemiteknik 2004.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Obligatoriska beräkningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av beräkningsuppgifter och industrilaborationer. Delmomentet omfattar: Beräkningsuppgifter inom massöverföringstal och fasjämvikter och industrilaborationer inom t.ex. indunstning och/eller torkning.

Kod: 0205. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.