Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KROMATOGRAFISK BIOANALYSKAK070
Chromatographic Bio Analysis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4l, B4mb, K4l. Kursansvarig: Professor Staffan Nilsson, staffan.nilsson@analykem.lu.se och universitetslektor Margareta Sandahl, Margareta.Sandahl@analykem.lu.se, Teknisk analytisk kemi. Förkunskapskrav: KAK050 Kromatografisk analys. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande föreläsningar, kurslitteratur, laborationstexter och laborationer. För slutbetyg krävs också godkända laborationer och laborationsrapporter samt en aktiv medverkan vid nedskalningsövningar. Hemsida: http://www.tak.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge färdigheter och kunskaper i separationsbaserade analytisk-kemiska metoder som används vid karakterisering och kvantifiering av lågmolekylära och makromolekylära ämnen inom bl.a. läkemedelsanalys, livsmedelsanalys, miljöanalys, polymeranalys, analytisk bioteknologi och biokemisk analys.

Kursen syftar också till att den enskilde studenten självständigt och kritiskt skall förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns inom den moderna analytiska kemin, särskilt separationsteknologin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Provupparbetning. Särskilt tillämpningen vid bioanalys.

Mikroanalysteknik i vätskekromatografi (LC) och kapillärelektrofores (CE) och via mikrofabrikation i kisel- och plastchips ("Lab-on-a-chip").

Makromolekylanalys, analytisk bioteknologi. De speciella kraven och metoderna vid analys av proteiner inom molekylärbiologin berörs med bl.a. läkemedelsproteiner som exempel. Detta utgör den experimentella grunden för proteomanalys. Möjligheterna till polysackaridanalys hos modifierade naturliga råvaror belyses. Masspektrometri (MS) med betoning på vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS) via elektrosprayjonisation (ESI) samt matrisassisterad laserdesorptions - tidsflyktsmasspektrometri (MALDI-TOFMS) behandlas.

Tillämpningsområden. Läkemedelsanalys: speciellt betonas enantiomeranalys, produktanalys med betoning på hållbarhetsanalys och utlösningsprofil hos läkemedelsberedningar, samt bioanalys såsom analysmetodik vid farmakokinetiska undersökningar. Kromatografi-masspektrometri behandlas. Analytisk bioteknologi: proteinkarakterisering och peptidanalys med LC, CE och MS, speciellt avseende rekombinanta proteiner och läkemedelspeptider. Betoning på exklusionskromatografi (SEC) och fältflödesfraktionering (FFF) vid analys av proteinaggregering samt omvänd faskromatografi (RPLC), jonbyteskromatografi (IEC), hydrofob interaktionskromatografi (HIC) och CE vid peptid- och proteinkarakterisering, även i samband med peptidkartering efter trypsinnedbrytning samt aminosyresekvensering. Användningen av MALDI-TOFMS och LC-ESIMS vid peptid- och proteinanalys behandlas.

Polymeranalys: SEC och FFF av syntetiska samt modifierade naturliga polymerer behandlas.

Detektionssystem. Elektrokemiska, optiska (UV-spektrofotometri, fluorimetri, ljusspridning) samt masspektrometriska detektorer behandlas.

Litteratur
Avd. för analytisk kemi: kompendier.
Avd. för analytisk kemi: laborationstext.
Harris, D C: Quantitative Chemical Analysis. Seventh ed. Freeman 2007. ISBN: 0-7167-7041-5.