Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INTRODUKTION TILL INNOVATION MANAGEMENTINN001
Introduction to Innovation Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Alternativobligatorisk för: E2. Valfri för: C4, D4, F3, I3, M4, N3, Pi4. Kursansvarig: Emelie Stenborg, emelie.stenborg@circle.lu.se, CIRCLE. Förkunskapskrav: 90 avklarade högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Avslutande hemtentamen samt fortlöpande bedömning under kursen. Den fortlöpande bedömningen sker i form av presentationer på seminarier och förberedelseuppgifter till seminarier. Hemsida: http://www.circle.lu.se/.

Syfte
Grundkursen ”Introduktion till Innovation Management” syftar till att (1) ge studenterna grundläggande kunskap om innovationer och innovationsprocesser i kapitalistiskt inriktade ekonomier ur ett företags- och sektoriellt perspektiv, och att (2) ge studenterna grundläggande teoretiska verktyg att förstå och hantera verklighetsanknutna innovationsprocesser. Dessutom syftar kursen (3) till att öka studenternas förståelse av vikten av innovationsrelaterade frågor för företag, sektorer, länder och individer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Ha förståelse för och kunna problematisera:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen fokuserar på de utmaningar företag ställs inför när de försöker handskas med och leda innovation och överföra teknologiska, marknadsrelaterade, ekonomiska, institutionella eller organisatoriska möjligheter till konkurrensfördelar genom att skapa nya produkter (varor eller tjänster) och processer. För att lyckas med detta behöver företaget en solid förståelse av innovationsprocessernas dynamiska karaktär. Baserat på en syn på innovationers uppkomst och utveckling som en icke-linjär, evolutionär process diskuteras först olika definitioner och taxonomier av innovationer. En förståelse av teknologiska paradigm och stigberoende bildar sedan basen för en analys av företagets resursbehov och processen för resursmobilisering. Innovationsprocessens kollektiva karaktär betonas i en diskussion kring hur företag kan lära sig och dra nytta av olika samarbetsformer. Till sist betonar kursen företagets behov av att relatera dess innovationsaktiviteter till lagar och regleringar (institutioner) liksom till teknik- och industripolitik som ett sätt att stärka dess konkurrenskraft. Slutligen introduceras baserat på den tidigare genomgången det teoretiska begreppet innovationssystem.

Kursen bygger på en undervisningsmodell där varje vecka ägnas åt ett speciellt tema inom fältet innovation management. Varje veckas tema introduceras genom en inledande föreläsning, som följs av seminariediskussioner vars fokus är på specifika fall där de teoretiska begreppen från föreläsningen tillämpas. Upplägget betyder att mycket av kursarbetet involverar interaktivt deltagande från studenternas sida i diskussioner, som förbereds genom läsning av i förväg utvalda texter som behandlar veckans tema. Studenterna förväntas att noggrant läsa litteraturen i förväg och att vara beredda att ställa frågor och diskutera texterna. I några fall förbereder studenterna speciella presentationer som ett sätt att initiera kritiska och reflekterande gruppdiskussioner. Samtidigt framhävs individuellt arbete framförallt genom den avslutande inlämningsuppgiften.

Litteratur
Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, Hoboken: Wiley, 2005