Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DESIGNERNS VERKTYGIDEA35
Designer Tools

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: IDE180. Obligatorisk för: MD2. Kursansvarig: Univ.lektor Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter. Hemsida: http://www.industridesign.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att träna de väsentliga teknikerna för designprocessen samt förmågan att kunna presentera ett designkoncept. Vidare är syftet att ge en handfast förståelse för relationen form/teknik/material utifrån en samtida industridesignkontext.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Innehåll
Kursen startar med en översiktlig genomgång av modern industridesignhistoria.

Fristående form tränas i form av en workshop. Skiss- och ritteknik introduceras och övas.

Träningen i verkstadsteknik utökas med tekniker speciella för modellbyggeri. Grafisk formgivning introduceras och tränas med inriktning på produktgrafik.

Efter översiktliga teori- och kunskapsgenomgångar bygger kursen på att studenten under handledning själv tränar olika arbetsmoment.

Litteratur
Wim Muller: Order and meaning in Design, Lemma, ISBN 90 5189 6298
Andersson, N: Skissteknik. En Handbok i visualisering av designförslag, Umeå
Andersson, N: Perspektivlära, Umeå