Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
VERKSTADSINTRODUKTIONIDEA30
Introduction to Workshop Training

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: IDE020 och IDE020. Obligatorisk för: MD1. Kursansvarig: Universitetslektor Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av presentation av övningsuppgifter. Hemsida: http://www.industridesign.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att på ett handfast och säkert sätt introducera verkstadens möjligheter och restriktioner vad gäller traditionella bearbetningsmetoder för olika material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen startar med att studenten får använda konventionella verktygsmaskiner för enklare bearbetning genomförd under handledning. Föreläsningar täcker områden som arbetsmetoder, säkerhetsregler, verktyg och materialrelaterade frågor. Inom ramen för angivna begränsningar får studenten själv utforma, konstruera och tillverka en sammansatt produkt.

Litteratur
Karlebo: Handbok. Liber. ISBN 91 4701 5586