Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
GENUS I NATURVETENSKAP OCH TEKNIKGEMF05
Gender in Science and Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK175 och TEK175. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E2, F2, I3, K2, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W4. Kursansvarig: Tomas Brage, Tomas.Brage@fysik.lu.se och Sara Goodman, Sara.Goodman@genus.lu.se, Fysiska inst (MN). Förkunskapskrav: Minst 60 högskolepoäng från LTH. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal kvarvarande poäng till civilingenjörsexamen. Prestationsbedömning: Närvaro på minst 80% av lektioner/seminarier/föreläsninger. Kontinuerlig examination i form av litteraturstudieuppgifter. Muntlig och skriftlig redovisning av projekt. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen genomförs huvudsakligen av lärare från genusvetenskapligt centrum. Inbjudna inspirationsföreläsare kommer att delta. Kursen samkörs med motsvarande kurs på naturvetenskaplig fakultet. Hemsida: http://utbildning.fysik.lth.se/genuskurs.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna skall skaffa sig en större förståelse för genusperspektivets betydelse i deras ämnesstudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna beskriva genusrelationer i ett historiskt och samtida perspektiv

identifiera och applicera centrala begrepp och teorier inom genusvetenskap

beskriva forskning och undersökningar om genusperspektivet i naturvetenskap och teknik

analysera någon del av sin utbildning från ett genusperspektiv

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

utvärdera någon del av sin utbildning ur ett genusperspektiv

använda ett kritiskt tänkande kring samhällsstrukturer knutna till genus

analysera litteratur inom genusvetenskap

skriftligen och muntligen rapportera resultat av en genusgranskande undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa en förståelse för genusperspektivets betydelse i undervisning och pedagogik inom naturvetenskap och teknik

Innehåll
1) Genusvetenskaplig introduktionskurs

Denna del skall ge kort teoretisk introduktion till ämnet genusvetenskap, där olika teorier inom genusforskningen presenteras. Genus som begrepp och analytiskt redskap diskuteras, liksom begreppen femininitet och maskulinitet. Med maktförhållande och social konstruktion som utgångspunkt behandlas studentliv, vardagsliv och arbetsliv med särskilt fokus på områdena teknik och naturvetenskap. Även begreppet jämställdhet kommer att diskuteras och aktuell forskning inom området genusteori, teknik, naturvetenskap och lärande presenteras.

2) Projekt

Denna del består av ett projektarbete där man gruppvis studerar en del av utbildningen ur genusperspektiv. Avslutas med en muntlig och en skriftlig presentation.

Litteratur
Enligt lista som sammanställts på institutionen och finns tillgänglig via hemsidan minst 5 veckor innan kursstart. På hemsidan finns också ett "Mitt kursbibliotek".

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning.

Kod: 0207. Benämning: Inlämningsuppgifter och närvaro.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter.