Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TEKNISK MILJÖVETENSKAPGEMF01
Environmental Science

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI031, FMI065, FMI100, FMI031, FMI065 och FMI100. Valfri för: A3, B2, BI2, C4, D3, E3, E3em, F2, I3, K2, M4, M4en, MD3, N2, Pi4, RH4. Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 60 högskolepoäng vid LTH. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid diskussionsseminarier. Ett projektarbete genomförs i grupp, och detta skall redovisas muntligt samt i form av en skriftlig rapport som uppfyller grundläggande formella krav. Skriftlig tentamen. Slutbetyget för kursen är en sammanvägning av betygen på projektarbetet (1/3) och betyget på tentamen (2/3). Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för samhällets påverkan på miljön och för möjligheter att påverka denna, särskilt utifrån den yrkesverksamme civilingenjörens eller brandingenjörens perspektiv. Vidare skall den studerande under kursen stimuleras till diskussion om teknikerns roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Kursen utgår från respektive students tidigare inhämtade kunskaper och sätter dem i ett hållbarhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Ammenberg, J: Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004.
Brandt, N & Gröndahl, F: Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4. Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, 2000.
Vetenskapliga artiklar, stenciler, fallstudier m.m.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Innevarande år används ovanstående böcker, vilka på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2008/09.