Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KINESISKA FÖR TEKNIKERGEMA65
Chinese for Engineers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EXTA35. Valfri för: A3, B2, BI3, C3, D3, E3, F3, I3, K2, L4, M3, MD3, N3, Pi4, RH3, V4, W3. Kursansvarig: Inga-Lill Hansson; Språk- o litteraturcentrum, inga-lill.hansson@ostas.lu.se, Kinesiska. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Övrigt: Kursen är delvis nätbaserad med kompletterande obligatoriska seminarier (80%). Seminarierna omfattar 40 timmar och är förlagda till kvällstid. Kursen kan ej tillgodoräknas i utbildningen för C, D och E studenter med kinainriktning.

Syfte
Syftet med kursen är att ge elementära kunskaper i modern rikskinesiska

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa elementära kunskaper om grundläggande drag i rikskinesiskans syntax, uttal och skriftsystem

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att använda rikskinesiskans mest centrala grammatiska konstruktioner i tal och skrift

kunna förstå och göra sig förstådd vid basala vardagliga konversationer på rikskinesiska

kunna identifiera och skriva ca 200 skrivtecken.

Innehåll
Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande grammatik och skriftsystem genom läsning av enklare texter. De studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för inlärt glos- och konstruktionsförråd. Kursen är uppbyggd kring

föreläsningar och gruppövningar samt nätbaserad undervisning via en kurshemsida innehållande lektionstexter, ljudfiler, grammatikmoduler samt övningar som utvecklar studentens ordförråd, kunskaper i kinesiskans struktur och uttal.

Litteratur
Material på kurshemsidan samt vid seminarierna utdelat material.