Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
JURIDIK FÖR TEKNIKERGEMA60
Law for Engineers, Introductory Course in Business Law

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX011, VFR140, TNX011 och VFR140. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F4, I3, ID3, K2, M3, MD3, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Gerhard, Peter.Gerhard@busilaw.lu.se, Inst för handelsrätt. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningen följer och kompletterar kurslitteraturen. Undervisningen meddelas i form av föreläsningar. LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Hemsida: http://www.busilaw.lu.se/gema60.

Syfte
Studenterna ska bli förtrogna med de juridiska systemen. Studenterna ska lära sig hitta och tillämpa aktuella juridiska regler men också skaffa sig en mer övergripande systemförståelse av juridiken, som är viktig att ha när civilingenjören ska hantera praktiska problem i företaget, samhället eller på en myndighet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studenterna ska genom föreläsningar och övningar med exempel inhämta grunderna i civilrätt, förvaltningsrätt och viss processrätt. Övningsuppgifterna är så konstruerade att studenten får öva det juridiska systemet på verklighetsnära exempel, där studenten måste ta hänsyn till olika samhällsintressen. Vikt läggs särskilt vid att studenten ska kunna läsa och förstå tillämpliga författningstexter.

Litteratur
Adlercreutz, A Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt. Norstedts juridik 11:e uppl. 2000.
Agell, A & Malmström, Å Civilrätt. Liber 20:e uppl. 2007.
Gerhard, P Köprättens grunder. Liber 9:e uppl. 2005.
Övrigt studiematerial:
Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik eller Sveriges Lagar Studentlitteratur 2008.
Kurskompendium.