Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MEDICIN FÖR TEKNIKERGEMA55
Medicine for Engineers

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX006 och TNX006. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, E4mt, F4, F4mt, I3, K2, M3, MD3, N2, Pi4, Pi3bm, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Docent Tomas Jansson, tomas.jansson@elmat.lth.se och Professor Per Wollmer, per.wollmer@med.lu.se, Inst f elektrisk mätteknik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Påbörjat examensarbete med medicinskteknisk inriktning ger förtur. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, samt minst 78 % närvaro på föreläsningarna (högst sex missade tillfällen). Som omtentamen kan muntlig tentamen ges. Övrigt: Kursansvarig även Magnus Cinthio på Elektrisk Mätteknik (magnus.cinthio(at)elmat.lth.se). Hemsida: http://www.elmat.lth.se/utbildning/kurser/medicin_foer_tekniker/.

Syfte
Kursen syftar till att ge en överblick över olika fält inom medicinen, men är dock inte tänkt att vara heltäckande eller en kortversion av läkarutbildningen! Kursen ges i form av föreläsningar med inbjudna föreläsare, alla med mycket hög kompetens (ibland världsledande) inom sina områden. Därigenom ges också en god inblick i aktuella problem i forskningsfronten för respektive ämne. Det är dessa föreläsningar som definierar kursen. Ibland ger föreläsaren en vinkling åt teknologihållet för att antingen visa hur teknologin löser ett visst problem, eller möjligen hur det skulle kunna lösas. Vi anser att man bäst tillgodoser sig kursen om man är i slutfasen på sin utbildning så att man bättre kan relatera de presenterade medicinska problemen till sin tekniska kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Medicinsk terminologi. Hjärta och kärl. Lungor. Öron, näsa och hals. Klinisk kemi. Röntgenologi. AIDS. Cancer. Diabetes. Gynekologi, graviditet och förlossning. Kardiologi. Koagulationssjukdomar. Reumatologi. Urologi. Ögonsjukdomar. Allmän kirurgi. Handkirurgi. Ortopedi. Neurokirurgi – tanke – teknologi. Plastikkirurgi. Thoraxkirurgi. Vätskebalans och anestesi. Klinisk farmakologi. Missbruk. Biomaterial. Teknologi inom tandvården. Sjukvård med begränsade resurser.

Litteratur
Kursen bygger som nämndes ovan på föreläsningar från inbjudna föreläsare. Kursen ser inte riktigt likadan ut från år till år, då ämnen kan komma till och andra falla bort. Således finns det ingen bok som täcker kursens innehåll. I några få fall delar föreläsaren ut anteckningar, men normalt får man räkna med att föra egna anteckningar under föreläsningen.