Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSUTVECKLINGGEMA40
Entrepreneurship and Business Development

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX170 och TNX170. Alternativobligatorisk för: E2. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D3, E3pe, F3, I3ai, K2, L4, M3, MD3, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Stefan Olander, LTH, stefan.olander@bekon.lth.se och Hans Landström, FEK, hans.landstrom@fek.lth.se, Byggnadsekonomi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Prestationsbedömning: Upprättande och presentation av affärsplan. Seminariedeltagande med gruppvis inlämning med koppling till affärsplanen. Övrigt: Kursen går på kvällstid kl 16.00–19.00. LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att belysa ett nystartat företags utveckling, entreprenörens roll i processen samt omgivningens betydelse i ett helhetsperspektiv. Dessutom syftar kursen till att utgöra inspiration för start av egna företag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursen ger en bas om vanliga problem och hinder för uppstart och utveckling av ett nystartat företag samt arbetet med att utveckla egna affärsplaner. Denna bas innehåller kunskap om och förståelse för etableringsprocessen för ett nystartat företag, entreprenörskapets innebörd och betydelse, förutsättningar för entreprenörskap samt den entreprenöriella processen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Studenterna ska kunna upprätta och utveckla en affärsplan utifrån egna formulerade affärsidéer

Innehåll
Entreprenörskapets innebörd och betydelse

Förutsättningar för entreprenörskap

Den entreprenöriella processen

Kursen behandlar olika typer företag, t.ex. tillverkande företag, tjänste- och serviceföretag. Kursen genomförs med föreläsningar där olika teoretiska/praktiska områden täcks. Studenterna arbetar i grupp med utgångspunkt i egna formulerade affärsidéer. Ett antal gästföreläsare från universitet och företag kommer att ge sin syn på villkoren för små, nystartade företag. Till detta kommer handledning och seminarier.

Litteratur
Landström, H. (2000) Entreprenörskapets rötter, Lund, Studentlitteratur.
Klofsten, M, Affärsplattformen - Entreprenören och Företagets Första År, SNS Förlag, Stockholm 1998
Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Co/Ekerlids förlag
Dokument från CONNECT-serien (www.iva.se/connect)
Övrigt utdelat material