Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ENGELSKA FÖR TEKNIKERGEMA20
English for Engineers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX020 och TNX020. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F2, I3, ID3, K2, L4, M3, MD3, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Birgitta Berglund, birgitta.berglund@sol.lu.se, Engelska inst. Förkunskapskrav: Engelska B med lägst betyg G eller 3 åk engelska med lägst betyg 3. Undantag: 2 åk teknisk linje i gymnasieskolan för avgångsbetyg fr o m 1985. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Följande examinationsformer kan förekomma: muntlig och/eller skriftlig tentamen vid delkursens slut samt fortlöpande examination inom ramen för undervisningen det vill säga genom hemuppgifter, uppsatser och aktivitet vid seminarierna. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningen sker i form av gruppövningar, föreläsningar och seminarier. Kursen ges företrädesvis på engelska medan vissa delmoment kommer att ges på svenska. Hemsida: http://www.sol.lu.se.

Syfte
Kursen riktar sig till studerande vid utbildningsprogram inom LTH. Målet är att ge ytterligare kommunikativa färdigheter i engelska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar tekniska texter på engelska för att utvidga de studerandes vokabulär på det tekniska området. Kursen behandlar också metoder för muntliga presentationer och för olika typer av skrivande, såsom rapportskrivande och akademiskt skrivande. Dessa moment tränas i samband med gruppövningar.

Litteratur
För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Muntlig och skriftlig framställning.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig och/eller skriftlig tentamen. Hemuppgifter, uppsatser och aktiv medverkande vid seminarier.

Kod: 0208. Benämning: Grammatik och språkriktighet.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Oral and/or written examinations. Hemuppgifter, uppsatser och aktivt medverkande vid seminarier.