Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SPANSKA FÖR TEKNIKER: SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, GRUNDKURSGEMA10
Spanish for Engineers: Language, Culture and Society, First Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX180 och TNX180. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F3, I3, ID3, K2, L4, M3, MD3, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Ämneskoordinator Vesta Sandberg, vesta.sandberg@rom.lu.se, Spanska. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Ett muntligt prov (4,5 hp) Ett skriftligt prov (3 hp). Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Förutsätter inga förkunskaper i spanska och ger tillsammans med fortsättningen i spanska för tekniker insikt ihur den spansktalande världen fungerar och en bas för vidare studier i språket. LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak spanska. Hemsida: http://www.sol.lu.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studium av enklare text på spanska om cirka 50 sidor. Till textläsningen knyts hör- och talövningar samt enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten. Dessutom läses texter på svenska eller engelska om kultur- och samhällsliv i Spanien och latinamerikanska länder. Konversationsövningar är ett viktigt inslag i kursen som därför förutsätter aktivt deltagande i undervisningen.

Litteratur
Borobio, V: Curso de español para extranjeros 1. Nuevo. Libro de alumno. Valfri utgåva.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.

Kod: 0207. Benämning: Skriftlig språkfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.