Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FRANSKA FÖR TEKNIKER: SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, GRUNDKURSGEMA01
French for Engineers: Language, Culture and Society, First Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX031 och TNX031. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F3, I3, K2, L4, M3, MD3, N2, Pi4, RH3, V4, W3. Kursansvarig: Ämneskoordinator Vesta Sandberg, Vesta.Sandberg@rom.lu.se, Franska. Förkunskapskrav: Franska steg 3 från gymnasieskolan godkänd eller godkänt förkunskapsprov. Steg 3 kan ersättas med etapp 3 från KOMVUX, B-språk 2 årskurser/kurs B eller C-språk 3 årskurser/kurs B. I samtliga fall krävs betyget 3/G. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Ett skriftligt grammatikprov (1,5 hp), ett skriftligt prov i litteratur (1,5 hp), ett skriftligt prov i kultur och övrig realia (1,5 hp) samt ett muntligt prov (3 hp). Proven i litteratur och i kultur och realia ges vid samma tentamenstillfälle. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak franska. Hemsida: http://www.sol.lu.se.

Syfte
Kursen ska, utöver utökade språkkunskaper, ge insikt i fransk kultur och litteratur samt hur det franska samhället fungerar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två moduler:

Modul 1
Utökade kunskaper i tal- och skriftspråk, hör- och läsförståelse. Särskild vikt fästs vid den kommunikativa färdigheten.

Modul 2
Frankrikes kultur och samhälle. Häri ingår ökad kunskap om:

Litteratur
Kurslitteratur:
Hansén, I & Schwartz, B.: Gleerups Franska Grammatik, Gleerups 1995 (1:a uppl., 3:e tryckn.) 91-40-61290-2.
Léon, M. & Léon, P.: La prononciation du français, Nathan Université, Linguistique 128. 2-200-34071-0 (2001)
Tegelberg, E.: Franskt uttal i teori och praktik + cd-rom, Akademiförlaget. 2002. 91-44-02203-4
Camus, A. :L´Étranger, Gallimard, Coll. Folio, 2000. 2-07-039371-2 (Glosor finns att köpa i Receptionen på SOL).
Lötmarker, R. & Mézières, P.: Parlons de la France, Natur och kultur. 1999. 91-27-63543-0
Landner, C.: Frankrike som arbetsfält, Svenska Dagbladet .1996. 91-7738-283-8 (läses i urval).
Det franska samhällslivet, Kompendium som säljs i SOL-receptionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Grammatik.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0208. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.

Kod: 0308. Benämning: Kultur och samhälle.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0408. Benämning: Skönlitteratur.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.