Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SYSTEMTEKNIKFRT110
Systems Engineering

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FRT010, FRT081, FRT010 och FRT081. Obligatorisk för: W3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Dr. Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se och Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Förutsatta förkunskaper: Matematikkurser motsvarande FMA430, Fysikkurser motsvarande FAF107 eller FAF160, Matlab. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), laborationer och inlämningsuppgifter. För betyg 3 är godkända laborationer och inlämningsuppgifter tillräckligt. Övrigt: Får inte förekomma i examen tillsammans med FRT010 eller FRT081. Hemsida: http://www.control.lth.se.

Syfte
Kursen är obligatorisk och riktar sig till studenter i åk 2 på nanoteknik programmet och i åk 3 på Ekosystemteknikprogrammet. Kursens mål är att ge en överblick av systemtekniken och speciellt reglerteknik, dess begreppsbildningar, arbetsmetoder och tillämpningsområden. Kursen fördjupar även färdigheten i att använda datorbaserad analys och simulering.

Reglertekniken har en stor betydelse inom vitt skilda delar av samhället. I tidigare kurser har studenterna lärt sig att modellera och förstå hur ett system beter sig. Syftet med kursen i Systemteknik är att lära studenterna hur man kan få ett system att operera pålitligare, miljövänligare, med mer precision, eller mer ekonomiskt, trots störningar i systemets omgivning. Ordet system får här tas mycket allmänt. Det kan t.ex. vara ett atomkraftsmikroskop eller ett vattenreningsverk. Syftet med kursen är att lära studenterna ett systemtekniskt tankesätt som de kan ha nytta utav i arbetslivet oavsett vilket det exakta tillämpningsområdet blir.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger insikt i att använda systemtekniska analysmetoder och dynamiska modeller för återkopplade system. Den ger också verktyg att förverkliga enkla regulatorer.

Viktiga områden är matematiska modeller för enkla reglerkretsar och analys av deras dynamiska uppförande. Datorer används dels för analys och simulering, dels för förverkligande av regulatorer.

Introduktion till transienta förlopp och återkoppling. Grundläggande modellbygge och analys av dynamiska egenskaper hos såväl naturliga system som tekniska processer. Analys av egenskaper hos enkla reglerkretsar. Genomgång av begrepp och verktyg för analys av dynamiska system, t.ex. linjärisering, lösning av differentialekvationer och stabilitet.

I kursen ingår datorövningar och laborationer på verkliga processer.

Kursmoment

Litteratur
Feedback Systems, an Introduction to Scientists and Engineers, Karl Johan Åström och Richard Murray