Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SANNOLIKHETSTEORIFMSF05
Probability Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MASC01. Valfri för: I4, Pi3, Pi3fm. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förkunskapskrav: FMS012/FMS032/FMS035/FMS086/FMS140 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen. Övrigt: Kursen ges också på naturvetenskaplig fakultet med kurskoden MASC01. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/masc01/.

Syfte
Kursen ger en utvidgning och fördjupning i sannolikhetsteori som är användbar inför vidare studier inom, t.ex., extremvärdesanalys och stokastiska processer med tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen fördjupar och utvidgar baskunskaperna i sannolikhetsteori. Centrala moment i kursen är fördelningstransformer, betingade väntevärden, flerdimensionell normalfördelning och stokastisk konvergens. Vidare introduceras stokastiska processer genom en förhållandevis grundlig behandling av Poissonprocessens egenskaper.

Litteratur
Gut, A.: An Intermediate Course in Probability Theory. Springer 1995.