Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KEMOMETRIFMS210
Chemometrics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAS234 och MAS234. Alternativobligatorisk för: B3, K3. Valfri för: B4l, K4l, N4, Pi4. Kursansvarig: Tekn. Dr. Malin Sjöö, Malin.Sjoo@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik, grundläggande färdigheter i Matlab. Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarierna.

Syfte
Bygga vidare på kunskaperna i försöksplanering för att kunna planera och genomföra mer komplicerade försök samt analysera datamaterial i flera dimensioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Fullständiga och reducerade faktorförsök. Försöksplaner för blandningar. Responsyteanalys. Klusteranalys, diskriminantanalys, principalkomponentanalys (PCA) och PLS.

Litteratur
Brereton, RG: Chemometrics: Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant. Wiley 2003.