Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FINANSIELL STATISTIKFMS161
Financial Statistics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MAS229, MAS229 och MASM18. Obligatorisk för: I4fi. Valfri för: D4, F4, F4sfm, L4fa, M4, Pi4, Pi4fm, RH4, INEK4. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: MIO140 Finansiell ekonomi, FMS045 Stationära stokastiska processer och helst också någon/några av FMS051 Tidsserieanalys, TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk samt FMS170 Prissättning av derivattillgångar. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig redovisning av ett större projekt samt obligatorisk närvaro på laborationerna. Projektbetyget utgör betyg på hela kursen. Övrigt: Kursen ges på naturvetenskaplig fakultet med koden MASM18. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms161mas229/.

Syfte
Kursen skall ses som den statistiska delen av ett kurspaket som även innehåller kurserna TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk och FMS170 Prissättning av derivattillgångar och skall ge verktyg för att från data konstruera modeller för riskvärdering och prissättning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar modellbygge och estimation i olinjära dynamiska stokastiska modeller för finansiella system. Modellerna kan ha kontinuerlig eller diskret tid och modellbygget avser såväl att bestämma modellernas struktur som att estimera eventuella parametrar. Vanliga modellklasser är t.ex. GARCH-modeller med diskret tid eller modeller baserade på stokastiska differentialekvationer med kontinuerlig tid. Deltagarna kommer också att möta statistiska metoder som Maximum Likelihood- och (generaliserade) momentmetoder för parameterestimation, kärnskattningsmetodik, olinjära filter för filtrering och prediktion samt partikelfiltermetodik.

Kursen diskuterar också prediktion, optimering och riskvärdering för system baserad på sådana beskrivningar.

Litteratur
Madsen, H, Nielsen, J N, Lindström, E, Baadsgaard, M & Holst, J: Statistics in Finance. IMM, DTU, Lyngby and KFSigma, Lund 2006.
Kompletterande föreläsningsmaterial.