Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MILJÖSYSTEMANALYS: MANAGEMENT FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGFMIF01
Environmental System Studies: Management for Sustainable Development

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI065 och FMI065. Valfri för: I3, Pi3. Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se och Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förutsatta förkunskaper: Minst 90 högskolepoäng inom utbildningen. Prestationsbedömning: Tvådelad skriftlig tentamen: en del utan, resp en del med hjälpmedel/litteratur. Ett projektarbete i grupper om 4-5 teknologer. Aktivt deltagande i diskussionsseminarier. Övrigt: Skriftlig tentamen i mars. Lp 2 upptas huvudsakligen av projektet. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Många civilingenjörer kommer att verka i chefspositioner eller som projektledare i större företag, ofta med internationell marknad och tillverkning/verksamhet. Med en chefsposition följer även ett personligt ansvar för t ex miljöfrågor. Ett självklart krav på en sådan medarbetare är ett proaktivt förhållningssätt, och därmed förmågan att ”tänka efter före”. Miljö- och resursfrågor är ett sådant område med både kort- och långsiktig sprängkraft.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Beskrivning av miljöproblem med stor geografisk räckvidd och allvarliga konsekvenser på kort och lång sikt (bl a växthuseffekt, försurning, marknära ozon, miljögifter), och deras koppling till bl a energiförsörjningen.

Resursbegränsningar (och möjligheter) i relation till det moderna industrisamhällets krav (ändliga och förnybara resurser, konflikter om markanvändning m m). De fossila bränslenas knapphet och miljöproblem jämfört med potentialer och möjligheter för förnybara resurser i ett kritiskt perspektiv.

Kritisk belysning av konceptet hållbar utveckling, med tyngdpunkter i materialflöden och energiförsörjning. Introduktion till ett livscykelperspektiv på tjänster och produkter.

Principiell översikt över miljöjuridik, kopplat till miljöproblemen: internationella konventioner (t ex klimatkonventionen/Kyotoprotokollet, Montrealprotokollet) => EU-direktiv m m (t ex REACH, RoHS) => nationell lagstiftning (Miljöbalken m m). Konsekvenser för företag och organisationer (t ex kemikaliehantering, utsläppsbegräsningar, saneringskrav). Ansvar/delegation i företag inom miljö/hälsa.

Introduktion till miljöekonomi samt politiskt bestämda styrmedel (ekonomiska, administrativa samt blandformer): handel med utsläppsrätter, kvotbaserade system (t ex elcertifikat), beskattning/avgifter m m.

Näringslivets metoder att möta lagstiftning och kundkrav: ISO 14 000-familjen m m. Grunderna i företags miljöarbete: miljöledning, miljömärkning (t ex miljövarudeklarationer), miljökommunikation.

Litteratur
Ammenberg, J: Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004.
de Facto 2007. Miljömålen – i ett internationellt perspektiv. Naturvårdsverket 2007.
Ytterligare litteratur tillkommer.